Voorwaarden - The Velvet Vox

Door deze website te gebruiken stemt u in met onze website voorwaarden. Omdat deze voorwaarden van tijd tot tijd gewijzigd worden, raden wij alle gebruikers van onze website aan om onderstaande voorwaarden regelmatig opnieuw te lezen.

Deze voorwaarden zijn van toepassing op ieder bezoek aan en gebruik van deze website en alle websites die aan deze site gelinkt zijn (samen de website(s) genoemd). Ook zijn deze voorwaarden van toepassing op alle informatie, producten en/of diensten die via deze website(s) aangeboden worden (hierna: ‘de Informatie’ genoemd).

Informatie en aansprakelijkheid

De informatie op deze website is zorgvuldig tot stand gebracht en wordt regelmatig gewijzigd. Wij kunnen er echter niet voor instaan dat de Informatie op de website op ieder moment volledig en juist is. Wij aanvaarden evenmin aansprakelijkheid voor schade die het gevolg is van het geen toegang kunnen krijgen tot de website of het geen gebruik kunnen maken van de website, tenzij zulke schade te wijten is aan opzet of grove schuld. Ook sluiten wij elke aansprakelijkheid uit voor schade veroorzaakt door computervirussen of het gebruik van e-mail, daarbij inbegrepen schade door storing of vertraging in de verzending van e-mail, het tegenhouden of manipuleren van e-mail door derden of door computerprogramma’s die gebruikt worden voor het elektronisch verspreiden van virussen.

Links

Deze website bevat links naar websites van derden. Voor de inhoud en het gebruik van deze andere websites kunnen wij geen verantwoordelijkheid dragen. Ons beleid m.b.t. “cookies” en “privacy”  is op deze andere websites niet van toepassing.

Berichten van derden

Onrechtmatig gebruik van de inhoud van deze website is strikt verboden. Berichten van derden op deze website weerspiegelen de visie van deze derden en niet de mening van de eigenaar en/of beheerder van de website. Door een bericht te plaatsen stemt u ermee in dat de inhoud van het bericht niet haatdragend, beledigend of aanstootgevend is. Wij behouden ons het recht voor om zonder opgaaf van reden berichten van dit web log te verwijderen. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade die het resultaat is van het plaatsen of verwijderen van berichten. Wij behouden ons het recht voor om persoonlijke gegevens van bezoekers vrij te geven aan personen die stellen door berichtgeving van u te zijn benadeeld. Iedere aansprakelijkheid voor schade als gevolg van deze verstrekking is uitgesloten, tenzij sprake is van opzet of grove schuld.

Wanneer u ideeën en/of materiaal in welke vorm ook aan The Velvet Vox verstrekt in het kader van het gebruik van de website (via post, e-mail of op een andere manier) mogen wij deze ideeën en/of dit materiaal gebruiken en openbaar maken zonder dat daarvoor een vergoeding verschuldigd is.

Bij het gebruik van de website verbindt u zich er uitdrukkelijk toe om de optimale werking en de beveiliging van de website niet te verstoren, bijvoorbeeld door virussen of andere schadelijke bestanden of gegevens te gebruiken of door zich toegang te verschaffen tot bestanden of gegevens waartoe u geen toegang heeft.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Op deze voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen die verband houden met deze voorwaarden, daarbij inbegrepen geschillen over de geldigheid van deze voorwaarden, kunnen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Amsterdam.